குறள்: இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.                     Kural: To have nothing is law of vows Having the least deludes and snares.
University of madras
The Vice-Chancellors
Sir Cristopher Rawlinson
Sir Cristopher Rawlinson
1857
Sir Walter Elliot, K.C.S.I., LL.D.,F.R.S
Sir Walter Elliot
1859
W.A. Morehead, ESQ.,
W.A. Morehead, ESQ.,
1860
Sir Colley Harmae Scotland
Sir Colley Harmae Scotland
1862
Sir Alexander J. Arbuthnot., K.C.S.I., C.I.Er
Sir Alexander J. Arbuthnot
1871
W. Holloway, ESQ., C.S.I.
W. Holloway
1872
L.C.Inness, ESQ.,I.C.S.
L.C.Inness
1874
J.K.Kernan, ESQ., M.A.Q.C.
J.K.Kernan.
1885
Dr.Sir Arthur Hammond Collins, Q.C.
Sir Arthur Hammond Collins
1889
D.Duncan, ESQ.,M.A.,D.Sc., LL.D.
D.Duncan
1889
Sri H.H.Shepard, M.LL.D.S
Sri H.H.Shepard
1899
The Rev. William Miller, M.A., LL.D.,D.D., C.I.E.
The Rev. William Miller
1901
Sir Charles Arnold White
Sir Charles Arnold White
1904
Sir Subramanya Ayyar, B.L., LL.D.,K.C.I.E
Sir Subramanya Ayyar
1904
Sir Charles Arnold White
Sir Charles Arnold White
1904
Sir John Wallis, M.A.,Bar-At-Law
Sir John Wallis
1908-1916
Sir P.S.Sivaswami Ayyar, K.C.S.I.,C.I.E.,B.A.,B.L.
Sir P.S.Sivaswami Ayyar.
1916-1918
The Hon. Justice Sri F.D.Oldfield, I.C.S
The Hon. Justice Sri F.D.Oldfield
1918-1920
The Hon. Sir K. Srinivasa Ayyangar, B.A., B.L
The Hon. Sir K. Srinivasa Ayyangar
1920-1923
The Rev. E. Montieth Macphail.,C.I.E.C.B.E.,M.A.,D.D
The Rev. E. Montieth Macphail
1923-1925
Diwan Bahadur Sir R.Venkatarathnam, M.A.
Diwan Bahadur Sir R.Venkatarathnam
1923-1925
Diwan Bahadur Sir K.Ramunni Menon, M.A.
Diwan Bahadur Sir K.Ramunni Menon
1928-1934
R. LittleHailes,ESQ.,C.I.E., M.A.
R. LittleHailes
1934-1937
Diwan Bahadur S.E. Ranganadhan, M.A.,M.L.C.
Diwan Bahadur S.E. Ranganadhan
1937-1940
Sir Mohamed Usman, K.C.I.E., B.A., M.L.C
Sir Mohamed Usman
1940-1942
Lt. Col. Sir A. Lakshmanaswami, M.D.,D.Sc.,LL.D.D.C.L., D.Litt.,F.R.O.C.G.,F.A.C.S., F.R.C.P.,(Edn.)(Honoris) M.L.C.,
Lt. Col. Sir A. Lakshmanaswami
1942-1969
Thiru. N.D. Sundaravadivelu, M.A., L.T.,
Thiru. N.D. Sundaravadivelu
1969-1975
Dr. Malcom S. Adiseshiah, M.A., Ph.D., D.C.L., D.Litt.
Dr. Malcom S. Adiseshiah
1975-1978
Dr. G.R.Damodaran, B.Sc (Engg.),C.Engg., F.I.E.E(London), I.Nuc.E,(Lond.),F.I.E(India).D.Sc,
Dr. G.R.Damodaran
1978-1981
Dr. Santappa, Ph.D.(Lond.) Ph.D(Manch.) F.N.A, F.A.SC., F.R.I.C
Dr. Santappa
1981-1984
Dr. B.B.Sundaresen, B.E.,M.Sc.,Ph.D.,(Florida), M.A.S.C.E., F.I.E.,(I)
Dr. B.B.Sundaresen
4.10.1984-22.10.1987
Dr. A. Gnanam, M.A., Ph.D., F.N.A.SC
Dr. A. Gnanam
08.02.1988-14.09.1990
Dr. S. Sathikh, M.E., Ph.D.,(Carleton, Canada)
Dr. S. Sathikh
08.02.1988-14.09.1990
Dr. P.K. Ponnusamy, M.Sc., Ph.D.,
Dr. P.K. Ponnusamy
03.11.1994-02.11.1997
Dr. P.T. Manoharan, M.Sc.,Ph.D.,
Dr. P.T. Manoharan
06.11.1997-09.03.1999
Dr. PON. Kothandaraman, M.A. Ph.D,
Dr. PON. Kothandaraman
24.06.1999-23.06.2002
Rev. Fr. Dr. S. Ignacimuthu, S.J
Rev. Fr. Dr. S. Ignacimuthu
26.06.2002-16.06.2003
Prof. S.P. Thyagarajan, Ph.D.,M.D.,D.Sc.,F.N.A.S.C.,F.A.M.S., F.I.M.S.A., F.A.B.M.S
Prof. S.P. Thyagarajan
07.09.2003-06.09.2006
Prof. S. Ramachandran, M.Sc.,Ph.D(India), Ph.D.(USA), D.Sc.,
Prof. S. Ramachandran
06.09.2006-06.09.2009
Col.Dr.G.Thiruvasagam, M.Com.,B.Ed.,M.Phil.,Ph.D.,Post Doctorate (Southampton, UK)
Col.Dr.G.Thiruvasagam
13.10.2009